Pozemek parc. č. 4790, ostatní plocha, na LV 114, KÚ 748927 Skřípov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

Značka: KSBR 52 INS 3077/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: 798 52 Skřípov, Česko

Kraj: Olomoucký kraj

Nehmotný majetek

19.03.2021
30.04.2021

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 52 INS 3077/2020 – B13 ze dne 10.2.2021 bylo schváleno oddlužení dlužníků Renaty Pokorné a Karla Pokorného plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníků, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

 • Pozemek parc. č. 4790, ostatní plocha, na LV 114, KÚ 748927 Skřípov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku

A/ zašlete svoji nabídku do 30.04.2021 (v tento den musí být nabídka nejpozději doručena),

B/ ji osobně doručte do 30.04.2021 do 14:00 hod.,

v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – KSBR 52 INS 3077/2020 – Nabídka k odkoupení pozemku, na adresu: Mgr. Bohdana Nováková, insolvenční správce, Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha.

Obálky s nabídkami budou otevřeny Insolvenční správkyní dne 03.05.2021 ve 13:00 hod. v sídle Insolvenční správkyně. Všichni zájemci, kteří předložili nabídku na koupi majetku, mají právo se otevírání obálek zúčastnit.

Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:

 • přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, vše doložené výpisem z obchodního nebo
  jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná) v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu);
 • výši nabízené kupní ceny;
 • výslovný souhlas s podmínkami výběrového řízení;
 • kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a e-mail;

Podmínky prodeje:

 1. Nemovitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce, přičemž nabízená kupní cenu musí činit alespoň částku 32.800 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 11038-816/2020 ze dne 07.04.2020 viz příloha.
 2. Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy.
 3. Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ).
 4. Zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje.
 5. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 6. Insolvenční správkyně má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.
 7. Nebude-li kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční správkyně o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, pak insolvenční správkyně informuje v pořadí dalšího zájemce.
 8. Je vyhrazeno právo insolvenční správkyně všechny došlé nabídky odmítnout.
 9. Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.05.2021 01.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2021 17.06.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.04.2021 21.05.2021 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.04.2021 31.08.2021 Hlavní město Praha Cena neuvedena Dohodou

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!