Pozemek parc. č. 531/4, trvalý travní porost, a pozemek parc. č. 718, ostatní plocha, KÚ 691844 Rakov u Markvartic, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

Značka: KSHK 40 INS 11626/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Leština, Markvartice, Česko

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

18.03.2021
30.04.2021

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 11626/2020-B-9 ze dne 23.10.2020 bylo schváleno oddlužení dlužnice Hany Krupičkové plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.  Usnesením č.j. 40 ICm 3930/2020 – 18 ze dne 19.01.2021, právní moc dne 19.01.2021, byl insolvenčním soudem schválen smír uzavřený v rámci incidenčního sporu, dle kterého byla vyslovena neúčinnost převodu majetku dlužnice a tento tak je v souladu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) IZ dlužnice povinna vydán insolvenční správkyni ke zpeněžení. Insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

 • Pozemek parc. č. 531/4, trvalý travní porost, a pozemek parc. č. 718, ostatní plocha, KÚ 691844 Rakov u Markvartic, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku

A/ zašlete svoji nabídku do 30.04.2021 (v tento den musí být nabídka nejpozději doručena),

B/ ji osobně doručte do 30.04.2021 do 14:00 hod.,

v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – KSHK 40 INS 11626/2020 – Nabídka k odkoupení pozemků, na adresu: Mgr. Bohdana Nováková, insolvenční správce, Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha.

Obálky s nabídkami budou otevřeny Insolvenční správkyní dne 03.05.2021 ve 12:00 hod. v sídle Insolvenční správkyně. Všichni zájemci, kteří předložili nabídku na koupi majetku, mají právo se otevírání obálek zúčastnit.

Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:

 • přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, vše doložené výpisem z obchodního nebo
  jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná) v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu);
 • výši nabízené kupní ceny;
 • výslovný souhlas s podmínkami výběrového řízení;
 • kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a e-mail;

Podmínky prodeje:

 1. Nemovitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce, přičemž nabízená kupní cenu musí činit alespoň částku 118.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 13222-444/2021 ze dne 16.03.2021 viz příloha.
 2. Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy.
 3. Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ).
 4. Zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje.
 5. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 6. Insolvenční správkyně má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.
 7. Nebude-li kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční správkyně o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, pak insolvenční správkyně informuje v pořadí dalšího zájemce.
 8. Je vyhrazeno právo insolvenční správkyně všechny došlé nabídky odmítnout.
 9. Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!