Pozemek v k.ú. Kostelní Střimelice, LV 1608

Značka: KSPH 77 INS 30080/2019

Cena: 50 000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

05.09.2022
05.10.2022

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci CURATORES v.o.s., se sídlem Uruguayská 380/17, Praha 2, 120 00, IČO 05758556, jako insolvenční správce dlužníka Bubeník Milan dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci (dále jen „předmět prodeje“). Jedná se o následující majetek ze soupisu majetkové podstaty: 

Pozemek parc.č. 546/9 (orná půda) v k.ú. Kostelní Střimelice, obec Stříbrná Skalice zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na LV 1608.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy o prodeji předmětu prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy je navrhovaná výše ceny. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 5.10. 2022 v 19:00 hod.  

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

 • Osobně v sídle vyhlašovatele CURATORES v.o.s., Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2 (nutno zavolat předem na tel. 222 212 941);
 • Formou e-mailu na e-mailové adrese info@curatores.cz;
 • Poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele CURATORES v.o.s., Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů. Obálka musí být zřetelně nadepsána „neotvírat“.

 Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná. V případě učiněné nabídky poštou se návrh předkládá v uzavřené obálce označené identifikačními údaji soutěže („Výběrové řízení na prodej nemovité věci – „Bubeník Milan“) a identifikačními údaji navrhovatele [název/jméno, sídlo/bydliště, identifikační číslo/, telefon, popř. email], a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele nebo pečetí; tak aby bylo zřejmé, že obálka byla předána uzavřená. Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody. Návrh musí obsahovat:

 • a) identifikační údaje týkající se osoby navrhovatele,
 • b) cenu, vyjádřenou číslem a slovy, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány,
 • c) pokud návrh předkládá navrhovatel v zastoupení, tak originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny.

Návrh musí být datován a podepsán. Návrh musí být předložen v českém jazyce.  Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům výběrového řízení činí 10 dnů od uplynutí lhůty pro podávání návrhů, účastnici budou informování o výsledku výběrového řízení na základě jejich dotazu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, zrušit výběrové řízení a odmítnout všechny předložené návrhy.  Vyhodnocení výběrového řízení (otevírání obálek) se uskuteční nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro podávání návrhů. Otevírání obálek je neveřejné, přičemž otevírání se může zúčastnit zástupce věřitelů ve výše uvedeném ins. řízení.Oznámení o přijetí návrhu zašle vyhlašovatel vítěznému navrhovateli formou doporučeného dopisu nebo na e-mail uvedený v návrhu nebo jinou vhodnou formou. Předmět prodeje bude vybranému navrhovateli předán až po úplném zaplacení kupní ceny určeným způsobem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:

 • a) dodatečně změnit podmínky výběrového řízení,
 • b) zrušit výběrové řízení,
 • c) odmítnout všechny předložené návrhy.

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných. V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele telefonním č. 222 212 941, nebo formou e-mailu na e-mailové adrese info@curatores.cz.

Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!