pozemek v k.ú. Kostelní Střimelice, LV 1608

info@curatores.cz

pozemek v k.ú. Kostelní Střimelice, LV 1608

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSPH 77 INS 30080/2019 nabízí k prodeji pozemek v k.ú. Kostelní Střimelice, LV 1608.

Minimální nabídka musí činit 79.000 Kč.

Lze koupit samostatně nebo lze odkoupit společně s LV 985, k.ú. Hrusice (minimální nabídka 208.540 Kč) a spoluvlastnický podíl na pozemku v k.ú. Třemblat, LV 223  (minimální nabídka 263.540 Kč)

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Středočeský kraj

Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

16.09.2020
16.10.2020


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Související inzeráty