Pozemky v k.ú. Horní Čermná

Značka: KSPA 44 INS 15537/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

18.01.2021
22.03.2021

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., insolvenční správkyně dlužníků Bohuslav Kohout a Jana Kohoutová, sp. zn. KSPA 44 INS 15537/2019, nabízí k prodeji nejvyšší nabídce následující majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty:

nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 224 pro obec Horní Čermná a katastrální území Horní Čermná u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to:

 • pozemek parc. č. 1916 (trvalý travní porost), minimální kupní cena 2 323 Kč,
 • pozemek parc. č. 1917 (trvalý travní porost), minimální kupní cena 15 295 Kč,
 • pozemek parc. č. 1918 (trvalý travní porost), minimální kupní cena 5 037 Kč.

Popis předmětu prodeje:

Dle znaleckého posudku znalce Ing. Václava Hoplíčka č. 8308-61/2019 ze dne 13. 11. 2019 se jedná o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, na pozemcích se nacházejí náletové porosty. Územním plánem obce jsou tyto pozemky zařazeny k využití pro bydlení venkovského typu. Znalec ocenil předmětné pozemky shora uvedenou obvyklou cenou.

Znalecký posudek je dostupný v insolvenčním rejstříku sp. zn. KSPA 44 INS 15537/2019, oddíl B – Řízení po úpadku, čl. B-4.

Podmínky prodeje:

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem nabízejícím nejvyšší kupní cenu, minimálně však ve shora uvedené výši,

– nabídka musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené kupní ceny,

– zájemce nesmí být osobou blízkou dlužníkovi, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty (§ 295 IZ),

– předmět prodeje je nabízen bez odpovědnosti prodávajícího (insolvenční správkyně) za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

– kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

– náklady spojené s podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a další náklady prodeje ponese kupující,

– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a kupní smlouvu neuzavřít bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 585 208 801 nebo na e-mailové adrese: m.cernoskova@akvidovicova.cz.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2021.

Nabídky zasílejte prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail: vidovicova@akvidovicova.cz nebo m.cernoskova@akvidovicova.cz, případně do datové schránky ID: r4dyjiv.


Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Vidovičová m.cernoskova@akvidovicova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!