Přímý prodej obchodního podílu v čínské společnosti

mgr.radekfrkal@frkal.cz

Přímý prodej obchodního podílu v čínské společnosti

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Ing. David Holzmann, nar. 10. 3. 1969, bytem Hvozdecká 1309/13, 635 00 Brno, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 14420/2014, nabízí v souladu se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu k přímému prodeji 50 % obchodní podíl ve společnosti JTWT ADVANCED INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED, se sídlem v Hong Kongu.

Insolvenční správce si dovoluje tímto upozornit, že předmětný obchodní podíl není řádně doložen, resp. k tomuto nemá insolvenční správce k dispozici relevantní doklady.

Přímý prodej se uskuteční za následujícíh podmínek:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
  • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 30. 4. 2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: mgr.radekfrkal@frkal.cz,
  • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně k pokynu věřitelského výboru vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (545 175 455) či e-mailem (mgr.radekfrkal@frkal.cz).

Značka:

16 K/2014

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:


Odpovědět na inzerát

Nehmotný majetekOstatní majetek

31.03.2021
30.04.2021


Informace o zadavateli

Radek Frkal mgr.radekfrkal@frkal.cz Příkop 6, 602 00 Brno

Související inzeráty