Prodej pohledávek za Vladimírem Červenkou z konkursní podstaty dlužníka Romana Čermáka (Krajský soud v Praze sp. zn. 55 K 7/2007)

Značka: 55 K 7/2007

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

07.02.2022
29.04.2022

Správce konkursní podstaty úpadce Romana Čermáka v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 55 K 7 / 2007 inzeruje připravovaný prodej pohledávek v celkové výši 14 860 970,27 Kč za Vladimírem Červenkou, nar. 7.6.1963, bytem Pražská 268, 251 62 Mukařov.

Předmětné pohledávky byly přihlášeny do insolvenčního řízení dlužníka Vladimíra Červenky vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 62 INS 19337/2021, a to následovně:

A) Pohledávka č. 1 v celkové výši 4.213.386,27 Kč.

Mezi dlužníkem na straně objednatele a věřitelem na straně zhotovitele byla uzavřena Smlouva o dílo č. 070805, na základě které se věřitel zavázal pro objednatele provést sjednané dílo. Dlužník doposud neuhradil část vyúčtovaných prací dle uzavřené smlouvy o dílo vyfakturovaných fakturou č. 8005, a to ve výši 1 832 000,- Kč. Z tohoto důvodu byla podána žaloba o zaplacení u Krajského soudu v Praze a ve věci byl vydán Rozsudek KS v Praze, č.j. 48 Cm 144/2008-130 ze dne 5.5.2011, v právní moci dne 20. 9. 2012. Pohledávka byla přihlášena do předchozího insolvenčního řízení dlužníka vedeného pod sp. zn. KSPH 42 INS 17457 / 2012, a to pod přihláškou pohledávky č. 1. Tato pohledávka byla v tomto předchozím insolvenčním řízení zjištěna, nicméně nebyla ani částečně uspokojena.

B) Pohledávka č. 2 v celkové výši 10 647 584 Kč.

Smluvní pokuta dle čl. 8 odst. 2 Smlouvy o dílo č. 070805 ze dne 19. 8. 2005 ve výši 0,1 % denně z částky 1.832.000,- Kč od 23. 12. 2005 do dne předcházejícího dni rozhodnutí o úpadku, tj. do 21. 11. 2021. Jedná se o smluvní pokutu pro případ prodlení objednatele se splacením byť jen části ceny díla.

Obě výše uvedené pohledávky jsou vykonatelné, a to na základě pravomocného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5.11.2011, č.j. 48 Cm 144/2008-130, v právní moci dne 20.9.2012.

Podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
 • prodej mimo dražbu podléhá souhlasu insolvenčního soudu;
 • prodej bude uskutečněn v nevymožené výši ke dni postoupení pohledávky;
 • nabyvatel je povinen podat návrh na změnu věřitele v rámci insolvenčního řízení;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek;
 • náklady spojené s převzetím věci/veškeré a náklady na zpeněžení pohledávek hradí kupující;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Své nabídky zasílejte na emailovou adresu sara.bohackova@indra-sebesta.cz, a to do 29.4.2022, do předmětu uvádějte „Nabídka – pohledávky Roman Čermák“

 

 

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!