PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU (SOUBOR SKLADOVÝCH ZÁSOB)

Značka: PSK_12_2024

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

14.05.2024
31.05.2024

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka MCZ Commerce s.r.o., IČ: 28779941, Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00, vedeno pod spis. zn.: MSPH 59 INS 10603/2023.

Jedná se o movitý majetek, tj. soubor skladových zásob a přívěsný vozík jednonápravový, typ BORO, barva šedá, VIN: SZRB10000D0012059 dlužníka MCZ Commerce s.r.o. sepsaný na č.l. B – 6 v soupisu majetkové podstaty pod položkami: II. Movité věci – položky 6 a 7, orientační inventurní seznam ve formátu *.pdf ze dne 31. 9. 2022, kde jednotlivé položky a jejich uváděné množství nemusí odpovídat reálnému stavu skladu je přílohou tohoto inzerátu.

Výše uvedené položky jsou prodávány jako soubor.

Prohlídku majetku – skladových zásob na adrese skladu Košařova 23, 197 00  Praha – Kbely (objekt bývalé prodejny Morriscz) je možné domluvit s panem Milošem Hájkem na telefonním čísle 739 465 217.

Insolvenční správce vyzývá případné zájemce, aby mu podávali nabídky na uvedený majetek. Výběr nejvhodnější nabídky podléhá schválení věřitelským orgánem.

Jediným kritériem hodnocení nejvhodnější nabídky bude navrhovaná výše ceny.

Nabídky zasílejte elektronicky do datové schrány insolvenčního správce 2udditr nebo na e-mail: zelenka@spravcovska.cz či cimburkova@spravcovska.cz. Případně mohou být předloženy v sídle insolvenčního správce na adrese: Sladkovského 67, 530 02 Pardubice, a to v úředních hodinách (pondělí 8:00 – 14:00 a pak v pátek 31. 5. 2024 nejpozději do 12:00 hod.).

Lhůta pro podávání nabídek končí dnem 31. 05. 2024 ve 12:00 hodin. Nabídky musí být do konce lhůty doručeny insolvenčnímu správci, pouhé odeslání do konce lhůty je pro zachování lhůty nedostatečné.

Nabídka musí být označena „NABÍDKA HMOTNÝ MAJETEK_ MCZ Commerce s.r.o.“, musí být vyčíslena v českých korunách bez DPH a musí obsahovat přesné označení zájemce (jméno/název, RČ/IČ, bydliště/sídlo a telefonický nebo e-mailový kontakt). Návrh musí být předložen v českém jazyce.

Zájemcem nesmí být osoba vyloučená z nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 insolvenčního zákona (případně jí musí být udělena výjimka ze zákazu nabývání).

Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy o prodeji a koupi movitých věcí.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 občanského zákoníku.

Text smlouvy o prodeji a koupi movitých věcí, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, je na vyžádání k dispozici u insolvenčního správce.

Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s předložením jejich nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel ZELENKA zelenka@spravcovska.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!