prodej nemovitostí podíly

Značka: KSUL 79 INS 2421 / 2021 Braunovi

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

06.12.2021
06.01.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce, výběrové řízení formou obálkové metody.

Výběrové řízení probíhá v termínu od 6.12.2021 do 6.1.2022 do 15:00 hod., níže uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 79 INS 2421 / 2021 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

 1. spoluvlastnický podíl 1/3 na parcele č.p. 29/3 o výměře 116 m2, zahrada, zapsáno na

LV 514, k.ú. Tupadly u Čáslavi – Minimální cena ze ZP je 10.800,- Kč

 1. spoluvlastnický podíl 2/12 na parcele č. 37 o výměře 67 m2, ostatní plocha, zapsáno na

LV 515, k.ú. Tupadly u Čáslavi – Minimální cena ze ZP je 1.800,- Kč

 1. parcela č. 365/143 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV 1681,
 2. ú. Tušimice, Součástí je stavba č.e. 706, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č. 365/143 – Minimální cena ze ZP je 65.000,- Kč
 3. parcela č. 365/144 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV 1681,

k.ú. Tušimice. Součástí je stavba č.e.705, garáž, Stavba stojí na pozemku p.č. 365/144 – Minimální cena ze ZP je 65.000,- Kč

 1. spoluvlastnický podíl 759/13165 na parcele č. p. 365/17 o výměře 2014 m2, ostatní plocha, zapsáno na LV 1754, k.ú. Tušimice. Způsob využití ostatní komunikace.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn dne 12.7.2021 v insolvenčním rejstříku v oddíle B-6 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Povinný obsah písemné nabídky učiněné účastníkem:

             Jednoznačná identifikace účastníka výběrového řízení včetně kontaktních údajů a emailové adresy.

             Nabídka kupní ceny v minimální výši stanovené znaleckým posudkem.

Termín pro podání nabídek končí dnem 6.1.2022 do 15:00 hod. Nabídky budou přijímány výhradně v písemné formě, a to doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele v kanceláři vyhlašovatele ode dne 6.12.2021 nejpozději 6.1.2022 do 15:00 hod. Nabídka musí být předložena v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -BRAUNOVI -NEOTVÍRAT“.

Adresa pro doručování nabídek: BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., Na Míčánce 1044/39,160 00 Praha 6. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Řádně předložené nabídky účastníků budou otevřeny a vyhodnoceny dne 7.1.2022 v 10:00hodin v budově provozovny insolvenčního správce.

Povinnosti vítěze výběrového řízení:

Uhradit nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledku výběrového řízení kupní cenu ve výši částky odpovídající nabídnuté kupní ceně na účet vyhlašovatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, bez udání důvodů.


Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!