Prodej nemovitosti v insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 83 INS 16484/2022

Značka: KSPH 83 INS 16484/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

06.06.2024
26.06.2024

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 19.10.2022, č. j. KSPH 67 INS 16484/2022-A-6, byl zjištěn úpadek dlužníka Josefa Jandy, nar. 20.03.1993, IČO: 05290147, bytem Jičínská 1361, 293 01 Mladá Boleslav („dlužník“), povoleno řešení úpadku dlužníka oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s., IČO: 29355940, sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30.01.2023, č. j. KSPH 67 INS 16484/2022-B-8 vyslovil ve výroku X. insolvenční soud při výkonu své působnosti a při výkonu působnosti věřitelského orgánu souhlas s tím, aby IS prodal mimo dražbu věci uvedené ve výroku VI. písm. b) podbod ii. Uvedené věci byly IS sepsány také do soupisu majetkové podstaty a to pod poř. č. 3 v oddílu I. Nemovitý majetek, konkrétně se jedná o:

 • id. podíl 1/9 lesního pozemku p. č. 143/56, výměra 132 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno na LV č. 381 pro k. ú. Nový Jáchymov, obec Nový Jáchymov, okres Beroun.

(dále jen jako „nemovitost“)

K prodeji uvedené nemovitosti IS obdržela souhlas soudu (také v pozici věřitelského výboru) Usnesením č. j. KSPH 67 INS 16484/2022-B-8 ze dne 30.01.2023 (výrok X.), přičemž insolvenční soud v tomto výroku uvedeného usnesení zároveň stanovil následující podmínky prodeje:

 1. shromáždění veškerých insolvenční správkyni došlých nabídek a následného výběru nejvyšší cenové nabídky v místě a čase prodeje; kupní cena bude činit nejméně tolik, aby umožnila zaplacení nákladů na správu a zpeněžení předmětu prodeje a odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce a dále aby se dostalo alespoň nějakého výtěžku zpeněžení nezajištěným věřitelům,
 2. náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5 % (včetně DPH) výtěžku zpeněžení (tato podmínka není souhlasem soudu s náklady na činnosti, ke kterým je IS povinna podle zákona nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu) a
 3. zaplacení kupní ceny nejpozději při uzavření smlouvy

Nemovitost je nabízena jako celek a je nabízena tak jak stojí a leží. Insolvenční správce sděluje, že kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a to na účet majetkové podstaty č. ú.: 313859246/0300.
Insolvenční správce dále upozorňuje, že náklady spojené se zápisem změny vlastníka bude hradit kupující.

Nabídky na odkup výše uvedených nemovitých věcí lze zasílat do datové schránky insolvenčního správce, ID DS: 8iedd6n nebo na e-mail:   prostejov@insolvenceok.cz s uvedením předmětu: KSPH 83 INS 16484/2022 – nabídka – nemovitost, a to po dobu zveřejnění inzerce na internetových portálech https://insolbazar.cz/ a https://www.burzaspravcu.cz/kategorie/nemovite-veci/.

Doba zveřejnění je 20 dní. Nabídky je tudíž možno zasílat po dobu 20 dní ode dne zveřejnění 06.06.2024, tzn. do (včetně) 26.06.2024.

IS upozorňuje na skutečnost, že především vzhledem k podmínce stanovené insolvenčním soudem uvedené pod bodem a) (tzn. soudem stanovená minimální výše kupní ceny) si IS vyhrazuje právo odmítnout veškeré přijaté nabídky a kupní smlouvu neuzavřít, a to i bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!