Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji shora uvedené nemovitosti – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz a také na www.cuzk.cz.

 

Podmínky prodeje:

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce (za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, který je dostupný na www.isir/justice.cz);

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 31.1.2022 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – Karalovi“.