Insolvenční správce daných dlužníků nabízí k prodeji shora uvedené nemovitosti – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz (položky soupisu majetkové podstaty uvedené v části I. Nemovitý majetek) a také na www.cuzk.cz.

 

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 28.2.2022 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – Aba Said”.