Insolvenční správce dlužnice J. Gabrielové (sp.zn.: KSHK 42 INS 11895/2017) nabízí k prodeji shora uvedené nemovitosti – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz či na www.cuzk.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– minimální kupní cena představuje částku 100.000,- Kč;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 31.5.2021 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – J. Gabrielová”.