Prodej obchodního podílu ve společnosti z majetkové podstaty dlužnice

truschinger@ak-kt.cz

Prodej obchodního podílu ve společnosti z majetkové podstaty dlužnice

Insolvenční správce JUDr. Lukáš Kučera, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji obchodní podíl dlužnice Veroniky Šandové, nar. 29. dubna 1983, bytem Dolní Břežany, U Náměstí 706, PSČ 252 41 (KSPH 67 INS 15210/2019), a to:

Obchodní podíl o velikosti 100 % ve společnosti COUNTRYWIDE s.r.o., IČ: 03675106, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1. Vklad do základního kapitálu ve výši  200.000,- Kč byl zcela splacen. Společnost od srpna 2019 nevyvíjí hospodářskou činnost. Společnost nevlastní ani nikdy nevlastnila žádný nemovitý majetek. Dle rozvahy za rok 2019 aktiva společnosti tvoří 525.000,- Kč, z toho však 321.000,- Kč tvoří závazky společnosti.

Insolvenční správce má k dispozici daňové přiznání obchodní společnosti za rok 2019, výkaz zisku a ztráty a rozvahu ve zkráceném rozsahu. Ke zpracování rozvahy v plném rozsahu již dlužnice nemá finanční prostředky. Obchodní podíl je prodáván v uvedeném stavu, kdy není předpokladem vyhotovení tohoto účetního podkladu. Bližší informace k pohledávkám poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Po předchozí domluvě lze zpřístupnit výše uvedené účetní podklady společnosti.

S ohledem na skutečnost, že uvedený majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužnice Veroniky Šandové, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 15. prosince 2020 do 15:00 hod., a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem nabýt obchodní podíl a dále nabízenou úplatu za majetek včetně specifikace pohledávky, k níž se cenová nabídka vztahuje. Následná smlouva o převodu obchodního podílu pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Značka:

KSPH 67 INS 15210/2019

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Podniky

20.11.2020
15.12.2020


Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Související inzeráty