Prodej podílu 1/21 na pozemku v kat. území Borkovice

Značka: 24 D 819/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

06.05.2024
07.06.2024

Likvidační správce pozůstalosti Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 69813019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, po zůstavitelce Ivaně Selecké, nar. 17. 1. 1970, posledně bytem Buzulucká 2346, 390 03 Tábor, zemřelé dne 14. 6. 2021, v rámci likvidace pozůstalosti sp. zn. 24 D 819/2021, nabízí k prodeji následující majetek z majetkové podstaty dlužníka:

 • Podíl 1/21 (slovy: jedné dvacetijedniny) pozemku parc. č. 1659/23 – trvalý travní porost v k. ú. Borkovice, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor na LV č. 227 pro obec a k. ú. Borkovice

Nabídky se podávají do dne 7. 6. 2024 do 12:00 hod. písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@vlasany.cz, či prostřednictvím datové schránky: a4vzr87. V nabídce zájemce uvede nabízenou kupní cenu, své identifikační a kontaktní údaje.

Podmínky prodeje:

 • Uvedený majetek bude zpeněžen zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy,
 • náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující,
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany likvidačního správce pozůstalosti zrušeno,
 • likvidační správce pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!