Prodej podílu ve výši 1/5 pozemku p.č. 132 a 131, k.ú Milhostov

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

12.02.2021
08.03.2021

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU

V Praze dne 11. 2. 2021

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 24.04.2020 v řízení vedeném pod sp. zn. KSPL 66 INS 8269 / 2020 rozhodl o úpadku dlužníka: Alžběta Hronová, dat. nar. 13.02.1964, r.č. 645213/1136, bytem Masarykova 165, Luby, PSČ: 35137 (dále jen jako“dlužník„), přičemž rozhodl o povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením, a současně ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Ing. Ivana Rotta, IČO: 13043005, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce„).

Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej spoluvlastnického podílu dlužníka, a to za podmínek stanovených níže.

Insolvenční správce nabízí k prodeji položku majetkové podstaty č. 1, a to spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 nemovité věci pozemku p.č. 132 se stavbou rodinného domu č.p. 56 a pozemku p.č. 131 s příslušenstvím v katastrálním území Milhostov, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV 31 (dále jen jako „Pozemek“).

V souladu s usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 66 INS 8269/2020-B-9 ze dne 3.2.2021 insolvenční správce nabízí uvedený Pozemek nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemku.

Podmínky:

 

 1. Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně nebo poštou, a to nejpozději do dne 8. 3. 2021 v 12:55 hodin na adresu: JUDr. Ing. Ivan Rott, insolvenční správce, Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 1. Nabídka dle bodu 1. musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZEMKY – HRONOVÁ.

 

 1. Ve své nabídce dle čl. 1 uveďte:

 

o   identifikaci subjektu, který nabídku činí;

o   výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách;

o   způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.

 1. Termín pro podávání nabídek je závazný; nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 1. Otevření obálek s nabídkami proběhne dne 8. 3. 2021 ve 13:00 hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 1. Každá z osob, která činí nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek dle bodu 5.

 

 1. V nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 1. O otevření obálek s nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 1. S osobou, která učiní nejvyšší nabídku, bude případně uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 1. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i z důvodu nízké nabídkové ceny.

 

 1. Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 1. Osoba, která učiní nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním nabídky a s účastí na soutěži.

 

 1. Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@rb-is.cz.

 

JUDr. Ing. Ivan Rott

insolvenční správce

Alžběta Hronová

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. insolvence@rb-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!