PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/8 NA RD K.Ú. Ptení

konkurs@administraceinsolvenci.cz

PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/8 NA RD K.Ú. Ptení

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl ve výši 1/8 na rodinném domě z majetkové podstaty dlužníka: Václav Šimek, spis. značka KSOS 36 INS 27597 / 2019.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/8 na:

  • pozemku parc. č. St. 185 o výměře 270 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),
    součástí je stavba Ptení č.p. 254 (rod. dům), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 185

to vše na LV 398, k.ú. Ptení, obec Polkovice, okres Prostějov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku; tato podléhá souhlasu soudu;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Olomoucký kraj

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Nehmotný majetek

23.02.2021
31.03.2021


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Související inzeráty