PRODEJ PODÍLU VE VÝŠI 1/4 NA POZEMKU PARC. Č. 318, K.Ú. NOVÁ VES I

Značka: KSPH 62 INS 25680 / 2020

Cena: 50 000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: 349X+W5 Nová Ves I, Czechia

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

14.04.2022
15.08.2022

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU

V Praze dne 14.04.2022

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 07.01.2021 v řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 62 INS 25680 / 2020 rozhodl o úpadku dlužníka: Iva Stehnová, dat. nar. 08.10.1980, r.č. 806008/0853, bytem Svatá Kateřina 67, Svatý Mikuláš, PSČ: 284 01 (dále jen jako „dlužník„), přičemž rozhodl o povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., IČO: 09161872, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce„).

Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej spoluvlastnického podílu dlužníka, a to za podmínek stanovených níže.

Insolvenční správce nabízí k prodeji položku majetkové podstaty č. 1, Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemku parc. č. 318 o celkové výměře 5456 m2, druhem pozemku je orná půda. To vše zapsané na LV 411, kat. ú. Nová Ves I, obec Nová Ves I, katastrální úřad pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Kolín.;

(dále jen jako „Pozemek“).

V souladu s usnesením Městského soudu v Praze č. j. KSPH 62 INS 25680/2020-B-17 ze dne 01.04.2022 insolvenční správce nabízí uvedený Pozemek nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemku.

PODMÍNKY

 • Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně či poštou, a to nejpozději do dne 15.08.2022 v 11:55 hodin na adresu: ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „Nabídka“).

 

 • Nabídka musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KSPH 62 INS 25680 / 2020.

 

 • Nejnižší přípustnou Nabídkou je cena obvyklá uvedené nemovitosti stanovená dle znaleckého posudku, která je ve výši 50.000,- Kč.

 

 • Ve své Nabídce uveďte:
  i. identifikaci subjektu, který Nabídku činí;
  ii. výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách, a to celkově za všechny Pozemky, jakož i jednotlivě za každý Pozemek, případě pouze uvedení ceny za jednotlivý Pozemek;
  iii. způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy

 

 • Termín pro podávání Nabídek je závazný; Nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 • Otevření obálek s Nabídkami proběhne dne 15.08.2022 v 12:00 hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 • Každá z osob, která činí Nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek s Nabídkami.

 

 • V Nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním Nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 • O otevření obálek s Nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 • S osobou, která učiní Nejvyšší nabídku, bude uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené Nabídky.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 • Osoba, která učiní Nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním Nabídky a s účastí na soutěži.

 

 • Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@rb-is.cz.

JUDr. Ing. Ivan Rott
ohlášený společník
ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s.
insolvenční správce
Iva Stehnová


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!