Prodej pohledávky

Značka: PSK_1/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

20.05.2022
21.06.2022

Insolvenční správce nabízí k úplatnému postoupení pohledávku z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka ARMOTRADE, s.r.o. v likvidaci, IČO 25965492, insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSHK 41 INS 1709/2021.

Jedná se o pohledávka insolvenčního dlužníka ve výši 10.500.000,- Kč s příslušenstvím za paní Boženou Šteflovou, nar. 12. 9. 1934, z titulu povinnosti uhradit tuto částku do majetkové podstaty dlužníka dle rozsudku Okresního soudu v Náchodě č.j. 10 C 15/2017-41, potvrzeného rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 47 Co 80/2017-79.

Pro bližší informace vč. právního titulu pohledávky kontaktujte: info@spravcovska.cz. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: info@spravcovska.cz nebo do datové schránky ins. správce 2udditr.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: DO 20.06.2022

Podmínky prodeje / postoupení souboru pohledávek:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávky – IŘ ARMOTRADE“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – tel.č., e-mail) a nabídku úplaty za postoupení vyjádřenou v českých korunách.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy/před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Postupitel neodpovídá za dobytnost pohledávky ani její případné vady. S ohledem na to, že pohledávka je zpeněžována v rámci ins. řízení, bere zájemce – postupník ve smyslu § 1885 obč. zák. na vědomí, že postupované pohledávky jsou nejisté a mohou být nedobytné; s tímto vědomím pak zájemce činí svou nabídku úplaty za jejich postoupení.
 5. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

1.správcovská a konkurzní v.o.s., insolvenční správce dlužníka ARMOTRADE, s.r.o. v likvidaci

Informace o zadavateli

zelenka@spravcovska.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.06.2022 22.07.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 22.07.2022 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 22.07.2022 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 31.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!