PRODEJ POHLEDÁVKY

Značka: PSK_02/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

20.05.2022
20.06.2022

Insolvenční správce nabízí k úplatnému postoupení pohledávku z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka PŘEROVSKÉ JATKY, M.H.  s.r.o., se sídlem Loukov, Loukov 201, PSČ 768 75, IČ: 269 20 069, insolvenční řízení vedené pod sp. zn. . KSBR 40 INS 5737/2018

Jedná se o zjištěnou pohledávka insolvenčního dlužníka s příslušenstvím za Jiřím Rýznarem, r. č. 560815/0581, IČ 15413250, Horní Studénky 118, PSČ 789 01 (dále jen „dlužník“)ve výši 3.791.110,20 Kč (slovy: Tři miliony sedm set devadesát jeden tisíc jedno sto deset korun českých dvacet haléřů), a to z titulu neuhrazených faktur – nedoplatku kupních cen za odebrané zboží, tedy pohledávky na jistině a smluvních úrocích z prodlení ve výši 0,1 % denně, dle níže uvedené tabulky:

Faktura Splatná Dlužná částka Úrok  
96007210 23.9.2009 47.482,- Kč 35.136,70 Kč  
96007288 25.9.2009 89.508,- Kč 66.057,00 Kč  
96007386 27.9.2009 27.052,- Kč 19.910,30 Kč  
96007740 9.10.2009 46.736,- Kč 33.836,90 Kč  
96007844 11.10.2009 97.174,- Kč 70.159,70 Kč  
96007861 13.10.2009 42.606,- Kč 30.676,40 Kč  
96007969 16.10.2009 226.772,- Kč 162.595,60 Kč  
96008071 18.10.2009 218.195,- Kč 156.009,50 Kč  
96008108 21.10.2009 140.367,- Kč 99.941,40 Kč  
96008191 23.10.2009 258.771,- Kč 183.727,50 Kč  
96008309 25.10.2009 131.879,- Kč 93.370,40 Kč  
96008374 30.10.2009 53.058,- Kč 37.299,80 Kč  
96008485 1.11.2009 74.797,- Kč 52.432,70 Kč  
96008647 6.11.2009 43.162,- Kč 30.040,80 Kč  
96008734 8.11.2009 138.661,- Kč 96.230,80 Kč  
96008899 13.11.2009 261.884,- Kč 180.438,10 Kč  
96008984 15.11.2009 211.657,- Kč 145.408,40 Kč  
96009009 18.11.2009 36.670,- Kč 25.082,30 Kč  
96009677 9.12.2009 75.962,- Kč 50.362,90 Kč  
celkem   2.222.393,- Kč 1.568.717,20 Kč 3.791.110,20 Kč

ve věci dlužníka je u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 36 INS 1972/2011 vedeno insolvenční řízení, do kterého byla pohledávka ve výši 3.791.110,20 Kč, specifikovaná výše přihlášena pod č. P 1 a byla v plné výši zjištěna (uznána insolvenčním správcem). Postupovaná pohledávka není nijak zajištěna a nejsou s ní spojena žádná další práva, s výjimkou nároku na zaplacení smluvních úroků z prodlení ve výši 0,1 % denně. Ohledně zaplacení výše specifikované postupované pohledávky neprobíhá s výjimkou uvedeného insolvenčního řízení žádné další soudní, rozhodčí, exekuční nebo jiné řízení.

Pro bližší informace vč. právního titulu pohledávky případně kontaktujte: info@spravcovska.cz. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: info@spravcovska.cz nebo do datové schránky ins. správce 2udditr.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: DO 20.06.2022

Podmínky prodeje / postoupení souboru pohledávek:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávkyIŘ PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o.“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – tel.č., e-mail) a nabídku úplaty za postoupení vyjádřenou v českých korunách.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy/před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Postupitel neodpovídá za dobytnost pohledávky ani její případné vady. S ohledem na to, že pohledávka je zpeněžována v rámci ins. řízení, bere zájemce – postupník ve smyslu § 1885 obč. zák. na vědomí, že postupované pohledávky jsou nejisté a mohou být nedobytné; s tímto vědomím pak zájemce činí svou nabídku úplaty za jejich postoupení.
 5. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

1.správcovská a konkurzní v.o.s., insolvenční správce dlužníka PŘEROVSKÉ JATKY, M.H.  s.r.o.

Informace o zadavateli

zelenka@spravcovska.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.06.2022 22.07.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 22.07.2022 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 22.07.2022 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 31.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!