Prodej pohledávky ve výši 1 617 091,21 Kč za dlužníkem za Václavem Fojtíkem z majetkové podstaty spol. ALI-FRIGO s.r.o.

Značka: ALI-FRIGO

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

20.11.2020
15.12.2020

Usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 99 INS 27647/2016-A-21 ze dne 4. 1. 2018 byl zjištěn úpadek a na dlužníka ALI-FRIGO s.r.o., IČ 29000076, se sídlem Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 (dále jen „Dlužník“) a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl v tomto řízení ustanoven Mgr. Emil Fischer (dále jen „Správce“). Součástí majetkové podstaty Dlužníka je splatná pohledávka na zaplacení náhrady škody, a to za panem Václavem Fojtíkem, dat. nar. 6. 3. 1966, bytem Školní náměstí 341/7, Předletice, 400 01 Ústí nad Labem. Pravomocným a vykonatelným Rozsudkem č.j. 80 Cm 197/2018-22 vydaným dne 18. listopadu 2019 ve znění Opravného usnesení č.j. 80 Cm 198/2018-35 ze dne 23. června 2020, byla panu Václavu Fojtíkovi uložena povinnost zaplatit částku 1 617 091,21 Kč a 393 393,04 EUR s příslušenstvím (dále jen „Pohledávka“) K vymožení pohledávky je vedena exekuce soudním exekutorem Mgr. Pavlem Enderem, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Fügnerova 818/8, Ostrava, PSČ 702 00, pod sp. zn. 162 EX 276/20. Insolvenční správce nabízí k odkoupení z majetkové podstaty Dlužníka Pohledávku a účelem poptávkového řízení je vybrat zájemce, který předloží nejvyšší nabídku za postoupení Pohledávky.
Prodej Pohledávky proběhne způsobem uvedeným v těchto podmínkách nabídkového řízení. Usnesením MSPH 99 INS 27647/2016-B-34 ze dne 19. 10. 2020 vyslovil insolvenční soud jak v působnosti soudu, tak i v působnosti věřitelského orgánu, souhlas s prodejem Pohledávky mimo dražbu.

Podmínky poptávkového řízení a znění smlouvy jsou uvedeny v přílohách.

Poslední den lhůty pro podání nabídek je 15. 12. 2020 do 10.00 hodin.

Mgr. Emil Fischer, MBA
adresa kanceláře: U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 222 362 822, e-mail: office@ak-fischer.cz, fax: 222 361 202


Přílohy:

Informace o zadavateli

Emil Fischer office@ak-fischer.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!