Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka ArboEnergy s. r. o.

Značka: PSK_04_2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

10.01.2023
31.01.2023

Insolvenční správce nabízí k úplatnému postoupení pohledávku z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka ArboEnergy s. r. o., IČ: 032 21 377, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10., vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis. zn.: KSUL 23 INS 2295 / 2021 

Jedná se o 3 dílčí pohledávky P5/1-3 v celkové výši 7.922.800,00 Kč (slovy: sedm milionů devět set dvacet dva tisíce osm set korun českých nula haléřů), a to z titulu neúčinnosti právního jednání insolvenčního dlužníka Pavla Kuchaříka, bytem Načešice, Licomělice 39, PSČ 538 03, Okres Chrudim, IČ: 718 33 200, r.č.: 831110/3152 (dále jen „dlužník“).

Věci dlužníka je u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vedeno insolvenční řízení pod spis. zn.: KSPA 56 INS 596 / 2022, usnesením č.j.: KSPA 56 INS 596/2022-B-14 ze dne 30. srpna 2022 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs.

Výše specifikovaná přihlášená pohledávka č. P5/1-3 byla v celém rozsahu popřena co do pravosti insolvenčním správcem. Postupovaná pohledávka není nijak zajištěna a nejsou s ní spojena žádná další práva. Ohledně výše specifikované, postupované pohledávky probíhá pod spis zn.: 56 ICm 2776/2022 (KSPA 56 INS 596/2022) soudní řízení o určení pravosti pohledávky.

Pro bližší informace včetně právního titulu pohledávky případně kontaktujte:

info@spravcovska.cz. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: info@spravcovska.cz nebo do datové schránky insolvenčního správce: 2udditr.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: DO 31.01.2023

 

Podmínky prodeje / postoupení souboru pohledávek:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávkyIŘ ArboEnergy s. r. o.“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – telefonní číslo, e-mail, DS) a nabídku úplaty za postoupení vyjádřenou v českých korunách.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Postupitel neodpovídá za dobytnost pohledávky ani její případné vady. S ohledem na to, že pohledávka je zpeněžována v rámci insolvenčního řízení, bere zájemce – postupník ve smyslu § 1885 obč. zák. na vědomí, že postupované pohledávky jsou nejisté a mohou být nedobytné; s tímto vědomím pak zájemce činí svou nabídku úplaty za jejich postoupení.
 5. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

1.správcovská a konkurzní v.o.s., insolvenční správce dlužníka ArboEnergy s. r. o.

Informace o zadavateli

zelenka@spravcovska.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!