Prodej pohledávky za Milanem Herákem ve výši 32.190,- Kč s přísl. – LHŮTA DO 30.05.2022

Značka: Sigmundová/pohl/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

13.04.2022
30.05.2022

Ins. správce nabízí k úplatnému postoupení pohledávku z majetkové podstaty ins. dlužníka Lenky Sigmundové, nar. dne 13. 6. 1982,,  insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSBR 47 INS 11370/2021

Jedná se o následující pohledávku:

Pohledávka ins. dlužníka ve výši 32.190,00 Kč s přísl. za Milanem Herákem, nar. 26.11.1972, z titulu náhrady škody dle trestního příkazu Okresního soudu Brno – venkov, č.j. 3 T 17/2010 ze dne 26.3.2010, který nabyl právní moci dne 3.6.2010.

Pro bližší informace vč. právního titulu pohledávky kontaktujte: office@sirhalova.cz, tel. 775 113 702. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: office@sirhalova.cz nebo do datové schránky ins. správce f79yjsk.

Lhůta pro podání nabídek: do 30.05.2022

Podmínky prodeje / postoupení souboru pohledávek:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemci s  nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávky – IŘ Sigmundová“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – tel.č., e-mail) a nabídku úplaty za postoupení.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy/před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Postupitel neodpovídá za dobytnost pohledávky ani její případné vady. S  ohledem na to, že pohledávka je zpeněžována v rámci ins. řízení, bere zájemce – postupník ve smyslu § 1885 obč. zák. na vědomí, že postupované pohledávky jsou nejisté a mohou být nedobytné; s tímto vědomím pak zájemce činí svou nabídku úplaty za jejich postoupení.
 5. Prodej podléhá souhlasu ins. soudu.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce

 

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!