PRODEJ POZEMKŮ – K.Ú. BRANÍK A OBEC PRAHA

Značka: KSPH 67 INS 15312/2019

Cena: 144667 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Braník, Praha 4, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

13.05.2022
15.06.2022

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužnice Ivany Šikulové, nar. 9. ledna 1964, bytem Jesenice, Říčanská 321, PSČ 252 42 (KSPH 67 INS 15312/2019).

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 15312/2019-A-6 ze dne 7. srpna 2019 a usnesení v Praze č.j. KSPH 67 INS 15312/2019-B-14 ze dne 10. ledna 2020, jímž byl vydán souhlas se zpeněžením mimo dražbu, jsou přílohou tohoto inzerátu. Stejně tak pokyn zajištěného věřitele.

Nabízen k odkupu je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 643/80139 na následujících nezajištěných nemovitých věcech:

– pozemku parc. č. 910/1 – ostatní plocha o výměře 10965 m2,

– pozemku parc. č. 917/2 – zahrada o výměře 1304 m2,

– pozemku parc. č. 936 – zahrada o výměře 1203 m2,

– pozemku parc. č. 951/6 – ostatní plocha o výměře 658 m2,

to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2177, vedeno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Braník a obec Praha.

Dále je k odkupu nabízen spoluvlastnický podíl o velikosti id. 643/80139 na následujících zajištěných nemovitých věcech:

            – pozemku parc. č. 920 – ostatní plocha o výměře 774 m2,

– pozemku parc. č. 921 – ostatní plocha o výměře 1140 m2,

– pozemku parc. č. 922 – ostatní plocha o výměře 1332 m2,

– pozemku parc. č. 923 – ostatní plocha o výměře 1608 m2,

– pozemku parc. č. 934 – ostatní plocha o výměře 1058 m2,

– pozemku parc. č. 935 – ostatní plocha o výměře 1347 m2,

to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2233, vedeno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Braník a obec Praha.

Jedná se o podíly na pozemcích v bezprostřední blízkosti bytového domu, které dříve náležely k bytové jednotce, ovšem nebyly při převodu bytové jednotky s touto převedeny. I přes skutečnost, že se jedná o zajištěný a nezajištěný majetek, rozhodl se insolvenční správce zpeněžovat majetek jako celek, a to z důvodu charakteru nemovitých věcí a stejné lokality.

Tento nemovitý majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 10061-2525/2019 ze dne 4. prosince 2019 na částku 434.000,- Kč. Znalecký posudek tvoří přílohu tohoto inzerátu.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužnice Ivany Šikutové, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 15. června 2022 včetně, a to písemně na adresu JUDr. Tomáš Truschinger, insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužnice Ivana Šikutová“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci, přičemž tyto jsou prodávány výhradně jako celek. Následná kupní smlouva, jejíž předmětem bude převod pozemků a stavby, pak bude uzavřena vždy se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

V souladu s pokynem zajištěného věřitele jsou nemovité věci nabízeny k odkupu za kupní cenu nejméně 144.666,67 Kč. K nižším nabídkám nebude přihlíženo, nicméně nižší nabídky mohou být evidovány pro případ další inzerce těchto nemovitých věcí, nebudou-li na základě této inzerce prodány.

 Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

 V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: buresova@ak-kt.cz.

 

Přílohy:

– Usnesení o úpadku dlužnice, o povolení oddlužení a ustanovení insolvenčního správce

– Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

– Pokyn zajištěného věřitele

– Znalecký posudek č. 10061-2525/2019

– Pozemky na mapě


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!