PRODEJ POZEMKŮ – K.Ú. HOLOVOUSY V PODKRKONOŠÍ A OBEC HOLOVOUSY

Značka: KSHK 41 INS 11040/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Holovousy, Česko

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

27.04.2021
28.05.2021

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužnice Heleny Mikešové, r.č. 916105/2725, bytem Nová Paka, Krkonošská 249, PSČ 509 01 (KSHK 41 INS 11040/2020).

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 11040/2020-A-8 ze dne 8. února 2021 je přílohou tohoto inzerátu. Stejně tak pokyn Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. prosince 2020 a souhlas Krajského soudu v Hradci Králové se zpeněžením majetku mimo dražbu č.j. KSHK 41 INS 11040/2020-B-10 ze dne 21. dubna 2021.

Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužnice, a to:

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/32 na pozemku parc. č. 1167/14 – orná půda o výměře 3437 m2, zapsaný na LV č. 360,

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/32 na pozemku parc. č. 1168/1 – orná půda o výměře 455 m2, zapsaný na LV č. 360,

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/140 na pozemku parc. č. 1167/28 – orná půda o výměře 408 m2, zapsaný na LV č. 372,

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/140 na pozemku parc. č. 1308/1 – ostatní plocha o výměře 828 m2, ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 372,

to vše vedené pro katastrální území Holovousy v Podkrkonoší, obec Holovousy, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužnice Heleny Mikešové případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 28. května 2021 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o koupi, spisovou značku insolvenčního řízení KSHK 41 INS 11040/2020 a dále nabízenou kupní cenu za výše uvedené nemovité věci, které jsou s ohledem na jejich prodej v rámci insolvenčního řízení, nabízeny k odkupu výhradně jako celek. Následná kupní smlouva, jejíž předmětem bude převod spoluvlastnických podílů, pak bude uzavřena vždy se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu za podmínek stanoveným insolvenčním soudem, tj. kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením kupní smlouvy.

Z důvodu ochrany osobních údajů dalších podílových spoluvlastníků, tvoří přílohu tohoto inzerátu informace o jednotlivých pozemcích z veřejně dostupného portálu nahlížení do katastru nemovitostí, nikoliv jednotlivé listy vlastnictví.

Insolvenční správce nedisponuje žádným znaleckým oceněním. Toto s ohledem na pokyn insolvenčního soudu nebude ani v budoucnu vyhotovováno.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: buresova@ak-kt.cz.

Přílohy:

– Usnesení o úpadku dlužnice, o povolení oddlužení a o ustanovení insolvenčního správce ze dne 3. září 2020

– Přípis Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. prosince 2020

– Souhlas Krajského soudu v Hradci Králové s prodejem mimo dražbu ze dne 21. dubna 2021

– Informace o pozemku parc. č. 1167/14

– Informace o pozemku parc. č. 1168/1

– Informace o pozemku parc. č. 1167/28

– Informace o pozemku parc. č. 1308/1


Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!