prodej pozemků k.ú. Ořechov

Značka: KSBR 56 INS 27125/2019 Macíčková

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

07.01.2022
26.09.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužnice: Marie Macíčková v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 56 INS 27125/2019 u Krajského soudu v Brně.

Předmět prodeje:

nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Ořechov, katastrální území Ořechov, zapsané na LV č. 1138, konkrétně:

pol.č.1 – pozemek parc. č. 2421/1 – lesní pozemek, výměra 876 m2

pol.č.2 – pozemek parc. č. 2423/27 – lesní pozemek, výměra 1402 m2

v průběhu insolvenčního řízení došlo k sloučení pozemku: Parcela č. 2421/1 o výměře 876m2 a Parcela č. 2423/27 o výměře 1402m2, dále jen Parcela č. 2423/27 o výměře 2278m2 (jde toliko o formální úpravu zápisu v KN)

pol.č.3 – pozemek parc. č. 6652 – lesní pozemek, výměra 338 m2

pol.č.4 – pozemek parc. č. 6678 – ostatní plocha (neplodná půda); výměra 1729 m2

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním řízení dne 18.1.2021 v oddíle B. části I. Nemovitý majetek, pod položkou číslo 1, 2, 3, 4.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena nebyla stanovena. Insolvenční správce preferuje prodej nemovitostí jako celku.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 18.1.2021 v oddíle B-7 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit. Odhadní cena dle znaleckého posudku činí 100 000.- Kč.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 26.9.2022 na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!