Prodej spoluvlastnického podílu 1/10 – rodinný dům v k.ú. Čechůvky

Značka: 11196/2021

Cena: 179000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Čechůvky č.p. 21, 798 11 Prostějov - Čechůvky

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

20.05.2024
31.07.2024

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., insolvenční správkyně dlužníka Jána Gábora, sp. zn. KSBR 44 INS 11196/2021, nabízí k prodeji nejvyšší nabídce následující majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty:

spoluvlastnický podíl 1/10 k pozemku St. 29, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Čechůvky, č.p. 21, rod. dům, stavba stojí na pozemku St. 29, zapsáno na LV 127 pro katastrální území Čechůvky, obec Prostějov

Popis předmětu prodeje a okolnosti ovlivňující prodej:

Dlužník nabyl podíl dědictvím; v rámci dědického řízení byl podíl oceněn na 189 000 Kč. V době 6 měsíců od nabytí dědictví (usnesení o dědictví nabylo právní moci 1. 12. 2023, právní účinky zápisu v KN nastaly 5. 12. 2023) bude při nalezení zájemce o koupi rovněž zohledněno předkupní právo ostatních dědiců dle § 1124 OZ.

Dlužník v nemovitosti bydlí a své užívací právo uplatňují i někteří další spoluvlastníci, příbuzní dlužníka. Spoluvlastnický podíl dlužníka je příliš malý na to, aby případný nový vlastník prosadil změnu současného užívání nemovitosti.

 

Podmínky prodeje:

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem nabízejícím nejvyšší kupní cenu, minimálně však 179 000 Kč,

– nabídka musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené kupní ceny,

– zájemce nesmí být osobou blízkou dlužníkovi, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty (§ 295 IZ) aniž by měl insolvenčním soudem schválenou výjimku pro nabytí dlužníkova majetku,

– kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

– náklady spojené s podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a další náklady prodeje ponese kupující,

– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a kupní smlouvu neuzavřít bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

 

Další informace lze získat na e-mailové adrese: b.netopilova@akvidovicova.cz.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 7. 2024.

Nabídky zasílejte prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail: vidovicova@akvidovicova.cz nebo b.netopilova@akvidovicova.cz, případně do datové schránky ID: r4dyjiv.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Vidovičová m.cernoskova@akvidovicova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!