PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1 / 16 NA NEMOVITÝCH VĚCECH

Značka: KSBR 26 INS 25835/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

21.05.2021
15.06.2021

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Andrea Šomanová vedeného pod sp. zn. KSBR 26 INS 25835 / 2019, nabízí insolvenční správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s., k prodeji :  spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 pozemku parc. č. 171 o výměře 125 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Březina, č.p. 43, rod. dům, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Březina a k.ú. Březina u Tišnova, na LV č. 245.

Podmínky prodeje:

 • předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ),
 • zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 • předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout,
 • zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky),
 • zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení,
 • lhůta pro podání cenových nabídek končí 15.6.2021.

V případě zájmu o bližší informace k nabízenému majetku zašlete pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz.

V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz.

Informace o zadavateli

Mgr.Penka Miroslav insolvence@burian-penka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!