prodej spoluvlastnického podílu

Značka: 994515

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

03.03.2020
27.03.2021

Insolvenční správkyně dlužnice Kateřiny Mrlinové, nar. 23.04.1974, bytem Jarcová 200, PSČ 757 01, nabízí k prodeji:

 • spoluvlastnický podíl ve výši ideální ½ na nemovitých věcech včetně součástí a příslušenství zapsaných u Katastrální úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, okres Vsetín, obec a kat. území Jarcová, na LV č. 673, a to na pozemku parc. č. St. 510 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí rozestavěná stavba, rozestavěné stavbě na pozemku parc. č. st. 510, na pozemku parc. č. 877/10 (ostatní plocha) a na pozemku parc. č. 880/20 (zahrada)

Zájemce předloží nabídku insolvenční správkyni písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 anebo emailem na insolvence@akostrava.cz a to nejpozději do 27.03.2021. Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, jehož nabídka bude splňovat podmínky stanovené pro prodej tohoto majetku a který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, kterou zaplatí na základě výzvy insolvenční správkyně v určené lhůtě před podpisem kupní smlouvy.

Písemná nabídka, nechť obsahuje tyto náležitosti:

 • uvedení údajů o zájemci, tzn. v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjemní, rodinný stav, rodné číslo a bydliště. Každý zájemce uvede svůj telefonní kontakt, emailovou adresu a doručovací adresu
 • uvedení výše kupní ceny

Podmínky prodeje:

 • zájemce zaplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy
 • nemovité věci kupující nabyde ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, jak stojí a leží
 • insolvenční správkyně v postavení prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav prodávaného majetku
 • veškeré výdaje spojené s převodem nemovitých věcí včetně daně z nabytí nemovitých věcí nese kupující
 • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 insolvenčního zákona vyloučena z nabývání majetku
 • insolvenční správkyně je povinna zohlednit zákonné předkupní právo druhého spoluvlastníka

Zájemcům bude umožněna osobní prohlídka nemovitých věcí, a to po předchozí domluvě s insolvenční správkyní.

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky. Výzvy ke složení kupní ceny či k uzavření kupní smlouvy budou zájemci doručovány na uvedenou e-mailovou adresu v nabídce nebo na doručovací adresu. V případě, že zájemce nebude postupovat podle výzvy insolvenční správkyně ke složení kupní ceny, má se za to, že od nabídky odstoupil.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!