prodej spoluvlastnického podílu

Značka: 995643N

Cena: 706500 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

24.05.2024
01.07.2024

INZERCE NA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ

 Insolvenční správkyně dlužnice Veroniky Berkové, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. KSBR 47 INS 1493/2023, nabízí k prodeji

 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Znojmo, na LV č. 497, pro kat. území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, část obce Dolní Dubňany, okres Znojmo, a to na pozemku – stavební parcele č. St. 33, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm postavená stavba Dolní Dubňany č.p. 50, rodinný dům.

Podmínky prodeje:

 • nemovité věci budou prodány zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimální cena je stanovena dle znaleckého posudku na částku ve výši 706.500,- Kč
 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
 • kupující nabyde nemovité věci ve stavu tak, jak stojí a leží k okamžiku uzavření kupní smlouvy
 • veškeré výdaje spojené s prodejem hradí kupující
 • kupujícím nesmí být osoba vyloučená dle ust. § 295 insolvenčního zákona z nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků (pokud nebude mít soudem udělenu výjimku)

Insolvenční správkyně:

 • je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky bez uvedení důvodu či od nabídky odstoupit
 • nebude vyrozumívat zájemce, jejichž nabídka nebyla vybrána, nebo jejichž nabídku odmítla
 • neodpovídá za vady prodávané věci, a to ani za vady skryté

Písemná nabídka nechť obsahuje:

 • údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně
 • identifikační údaje zájemce, včetně emailového a telefonního kontaktu (v případě právnické osoby také údaj o osobě oprávněné za právnickou osobu jednat)

Nabídky zasílejte elektronicky na e‑mailovou adresu insolvence@akostrava.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy – id DS: habyby7, a to v termínu do 30.6.2024. Nabídku označte jako „Prodej nemovitých věcí – IŘ Veronika Berková“,


Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!