Prodej spoluvlastnického podílu k.ú. Valašská Bystřice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

11.03.2023
12.02.2024

Insolvenční správce dlužníka, paní Ludmily Galdové, narozené 29.12.1957, bytem Družstevní 1569, 755 01 Vsetín, v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. KSOS 36 INS 11053/2022, nabízí k prodeji formou soutěže o nejvhodnější nabídku koupě věc sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka za následujících podmínek:

1. Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na nemovitostech zapsaných na LV č. 653 v k. ú. Valašská Bystřice, obec Valašská Bystřice, okres Vsetín, a to pozemku parc. č. St. 264, jehož součástí je stavba: Valašská Bystřice, č.p. 113, rod. dům, a dále pozemku parc. č. 1949/2, parc. č. 1949/4, parc. č. 1950/1, parc. č. 1950/4, parc. č. 1950/7, parc. č. 1951, parc. č. 1952/1, parc. č. 1952/2, parc. č. 1953/4.

2. Položka soupisu bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Minimální cena však musí činit 115.000,- Kč (slovy: sto patnáct tisíc korun českých).

3. Nabídka zájemce musí obsahovat podstatní skutečnosti pro uzavření smlouvy, tedy minimálně identifikaci zájemce a nabízenou kupní cenu a být doručena v písemné podobě na adresu Mgr. Hana Hřebenářová, advokátka, Brno, Jaselská 14, PSČ 602 00 nebo elektronicky datovou zprávou nebo na emailovou adresu: hrebenarova@advokati.biz nejpozději do 12.02.2024 16:00. Zájemci s nejvyšší nabídkou bude skutečnost, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, sdělena do 7 dnů od vypršení lhůty pro podávání nabídek.

4. Nemovité věci, jejichž spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 je předmětem prodeje, představují rodinný dům, zahradu a přilehlé louky a lesní porost.

5. Kupující nesmí být osobou uvedenou v ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

6. Kupující nese veškeré náklady spojené s převzetím nemovité věci a se zaplacením kupní ceny. Součástí kupní smlouvy bude ustanovení, dle kterého se kupující vzdává nároku z práv z vadného plnění.

7. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.

8. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny předložené nabídky.

Další informace lze získat dotazem u insolvenčního správce, Mgr. Hanou Hřebenářovou, tel. č. 545 216 095, email: hrebenarova@advokati.biz.

Informace o zadavateli

Hana Hřebenářová hrebenarova@advokati.biz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!