Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji shora uvedený spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 4456, k. ú. Horní Litvínov. Jedná se o zahrádkářskou chatku bez č.p./č.e.  – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz (položka soupisu majetkové podstaty uvedené v části I. Nemovitý majetek č. 3) a také na www.cuzk.cz.

 

Podmínky prodeje:

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 31.7.2022 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – P. Lausmann, LV č. 4456”.