Insolvenční správce dlužníků nabízí k prodeji shora uvedený/é spoluvlastnický/é podíl/y na nemovitostech   – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz  a také na www.cuzk.cz.  
 
Podmínky prodeje:
– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).
 
Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 31.8.2022 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – Černá Romana a Václav”.