Prodej spoluvlastnických podílů 1/673 na pozemcích (k.ú. Vysočany)

Cena: nejvyšší nabídce Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

21.10.2022
30.06.2024

Mgr. Pavel Bureš, insolvenční správce dlužníka BOKADA, s.r.o., Pod Harfou 933/68, 192 00 Praha 9, IČ 27104176 (dále jen „Dlužník“), insolvenční řízení vedeno u Městského soudu v Praze (insolvenční soud), sp.zn. MSPH 99INS 16708/2017, nabízí k prodeji majetek sepsaný do majetkové podstaty Dlužníka, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 1/673 na pozemku parc. č. 991/47 (ostatní plocha; je zde umístěno dětské hřiště), a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/673 na pozemku parc. č. 991/30 (ostatní plocha; část cesty vedle dětského hřiště), to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3750 pro katastrální území Vysočany, obec Praha.

Prodej bude realizován dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, nejvyšší nabídce. Zájemce nesmí být osobou Dlužníku blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ), ledaže by nejpozději při uzavírání kupní smlouvy tento Zájemce disponoval příslušným rozhodnutím insolvenčního soudu o povolení výjimky z uvedeného zákazu.

Nabídky na odkoupení uvedených spoluvl. podílů je možné podávat pouze písemně na adresu: Mgr. Pavel Bureš, Československé armády 556, 500 03 Hradec Králové nebo elektronicky e-mailem na adresu: mgrbures.ak@centrum.cz nebo prostřednictvím datové schránky ins. správce ID: ak6xucr, a to nejpozději ve lhůtě do 31.8.2023, kdy musí být písemná nabídka Zájemce doručena insolvenčnímu správci. Zájemce podáním písemné nabídky vyjadřuje svůj souhlas s výhradou práva insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout. Zájemce bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu nákladů, které zájemci vznikly v souvislosti s podáním nabídky.

Kupní cena za uvedené spoluvl. podíly bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí kupující.

Osobní prohlídky pozemku se nekonají, jelikož pozemky jsou volně přístupné. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. obč. zák., ani výběrovým řízením, jehož podmínky by byly upraveny právními předpisy. Bližší informace na tel: 602 826 755  email: mgrbures.ak@centrum.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Bureš mgrbures.ak@centrum.cz Československé armády 556, Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!