Prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech v rámci insolvenčního řízení dlužníka Eduarda Bezděka

Značka: KSPA 60 INS 5766 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

06.05.2024
30.05.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPA 60 INS 5766 / 2016 k odkupu níže uvedený majetek:
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 176, k.ú. Bohuňov nad Křetínkou, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj (pozemek St.p.č. 47/2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Bohuňov, č.p. 47 – bydlení) (Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu I. Nemovitý majetek pod položkou č. 1) . Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Bezděk) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady na zpeněžení předmětu zpeněžení nepřesáhnou 5% výtěžku;
-náklady spojené s převzetím/převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Správce upozorňuje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb!

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu insolvence@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.05.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSPA 60 INS 5766 / 2016 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

 


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!