PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA POZEMCÍCH K.Ú. NEPOLISY A LAMPERTICE

Značka: KSHK 70 INS 19916 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: 5CXW+44 Nepolisy, Česko Lampertice 208, 541 01 Lampertice, Česko Lampertice 45, 541 01 Lampertice, Česko

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

23.04.2022
30.08.2022

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ

V Praze dne 23.04.2022

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 03.11.2021 v řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 70 INS 19916 / 2021 rozhodl o úpadku dlužníka: Marie Květinská, dat. nar. 23.02.1971, r.č. 715223/3594, bytem E. Beneše 274, Česká Skalice, PSČ: 552 03 (dále jen jako „dlužník„), přičemž rozhodl o povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., IČO: 09161872, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce„). Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej spoluvlastnických podílů dlužníka, a to za podmínek stanovených níže. Insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedené spoluvlastnické podíly dlužníka

položka soupisu č. 1, Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/112 na – Pozemku parc.č. 1520, orná půda o výměře 2963 m2, v obci Nepolisy, k. ú. Nepolisy, zapsaný na listu vlastnictví č. 481 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.; a

-položka soupisu č. 2, Spoluvlastnický podíl ve výši id. 9/96 na:

 • pozemku parc. č. St. 304 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2, na němž stojí stavba bez čp./če, rod. dům,bez LV, v obci Lampertice, k.ú. Lampertice;
 • pozemku parc. č. 85/2, ostatní plocha o celkové výměře 1292 m2, v obci Lampertice, k.ú. Lampertice;
 • pozemku parc. č. 89/1 trvalý travnatý porost o výměře 1549 m2, v obci Lampertice, k.ú. Lampertice;
 • pozemku parc. č. 1382 ostatní plocha o celkové výměře 194 m2, v obci Lampertice, k.ú. Lampertice. To vše zapsáno na listu vlastnictví č. 326 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.;

(dále jen jako „Pozemky“ či jednotlivě jako „Pozemek“).

V souladu s usnesením Městského soudu v Praze č. j. KSHK 70 INS 19916/2021-B-13 ze dne 13.04.2022 insolvenční správce nabízí uvedené Pozemky nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemků. Nabídky lze činit i jen na jeden z nabízených Pozemků. V případě učinění nabídky na celek je zájemce povinen uvést celkovou cenu, jakož i cenu za jednotlivý Pozemek.

PODMÍNKY

 • Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně či poštou, a to nejpozději do dne 30.8.2022 v 13:55 hodin na adresu: ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „Nabídka“).

 

 • Nabídka musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KSHK 70 INS 19916 / 2021.

 

 • Nejnižší přípustnou Nabídkou je cena obvyklá uvedených nemovitostí stanovená dle znaleckého posudku, která je pro všechny pozemky celkem v kat. ú. Lampertice, LV č. 326 ve výši 150.000,- Kč a pro pozemek v kat. ú. Nepolisy, LV č. 481 ve výši 800,- Kč.

 

 • Ve své Nabídce uveďte: i. identifikaci subjektu, který Nabídku činí; ii. výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách, a to celkově za všechny Pozemky, jakož i jednotlivě za každý Pozemek, případně pouze uvedení ceny za jednotlivý Pozemek; iii. způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.

 

 • Termín pro podávání Nabídek je závazný; Nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 • Otevření obálek s Nabídkami proběhne dne 30.8.2022 v 14:00 hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 • Každá z osob, která činí Nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek s Nabídkami.

 

 • V Nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním Nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 • O otevření obálek s Nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 • S osobou, která učiní Nejvyšší nabídku, bude uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené Nabídky.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 • Osoba, která učiní Nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním Nabídky a s účastí na soutěži.

 

 • Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@rb-is.cz.

 

Mgr. Adam Buchta

ohlášený společník

ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s.

insolvenční správce

Marie Květinská


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!