Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Pravčice, obec Pravčice

Značka: RB0001

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Pravčice, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

15.03.2021
15.04.2021

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU

 

                                                                                                                                                                                      

I.

 • Městský soud v Praze usnesením ze dne 04.06.2020 v řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 60 INS 12044 / 2020 rozhodl o úpadku dlužníka:  Ludmila Dadáková, dat. nar. 23.01.1940, r.č. 405123/469, bytem Zelenky-Hajského 1935/2, Praha, PSČ: 130 00 (dále jen jako „dlužník„), přičemž rozhodl o řešení úpadku dlužníka oddlužením, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., IČO: 09161872, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce„).

 

II.

 • Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej spoluvlastnických podílů dlužníka, a to za podmínek stanovených níže.

 

 • Insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedené spoluvlastnické podíly dlužníka
 • položka soupisu č. 1, spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/8 k pozemku parc. č. 1037 o výměře 6.807 m2, orná půda, v k.ú. Pravčice, obec Pravčice, zapsaný na LV 391 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž;
 • položka soupisu č. 3, Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku parc. č. 1045 o výměře 384 m2, orná půda, v k.ú. Pravčice, obec Pravčice, zapsaný na LV 392 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž; a
 • položka soupisu č. 4, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku parc. č. 1178 o výměře 2.076 m2, orná půda, v k.ú. Pravčice, obec Pravčice, zapsaný na LV 392 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž;

 

(dále jen jako „Pozemky“ či jednotlivě jako „Pozemek“).

 

 • V souladu s usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 60 INS 12044/2020-B-11 ze dne 14. 1. 2021 insolvenční správce nabízí uvedené Pozemky nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemků.

 

 • Nabídky lze činit i jen na jeden z nabízených Pozemků. V případě učinění nabídky na celek Pozemků je zájemce povinen uvést celkovou cenu, jakož i cenu za jednotlivý pozemek.

III.

PODMÍNKY

 

 • Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně či poštou, a to nejpozději do dne  4. 2021 v 13:55hodin na adresu: ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „Nabídka“).

 

 • Nabídka musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DADÁKOVÁ.

 

 • Ve své Nabídce uveďte:
  1. identifikaci subjektu, který Nabídku činí;
  2. výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách, a to celkově za všechny Pozemky, jakož i jednotlivě za každý Pozemek, případě pouze uvedení ceny za jednotlivý Pozemek;
  3. způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.
  4. Termín pro podávání Nabídek je závazný; Nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 • Otevření obálek s Nabídkami proběhne dne 4. 2021 v 14:00hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 • Každá z osob, která činí Nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek s Nabídkami.

 

 • V Nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním Nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 • O otevření obálek s Nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 • S osobou, která učiní Nejvyšší nabídku, bude uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené Nabídky.

 

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 • Osoba, která učiní Nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním Nabídky a s účastí na soutěži.

 

 • Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@rb-is.cz.

 

 

 

Mgr. Adam Buchta

ohlášený společník

ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s.

insolvenční správce

Ludmila Dadáková

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. insolvence@rb-is.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!