PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA MICHALA ROŽENKA, POD SP. ZN. KSOS 36 INS 17365 / 2022

Značka: KSOS 36 INS 17365 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

07.12.2023
31.01.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 36 INS 17365 / 2022 k odkupu níže uvedený majetek:

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 200, k.ú. Bystřice nad Olší
 • Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na nemovitosti zapsané na LV č. 845, k.ú. Bystřice nad Olší, parcela č.p. 868, orná půda

(Položky soupisu majetkové podstaty uvedené v oddílu I. Nemovitý majetek pod položkami č. 4 a 5) . Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Roženek) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Správce upozorňuje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb!

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.01.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSOS 36 INS 17365 / 2022 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!