PRODEJ UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ Z MAJETKOVÉ PODSTATY

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

22.12.2020
25.01.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji umělecké předměty z majetkové podstaty dlužníka: Věra Bártová, spis. značka MSPH 60 INS 5215 / 2015.

Předmět prodeje:

 • pol. č. 8 – Zasklená tapisérie, stařec s dýmkou

Místo předání Benátky nad Jizerou.

Termín prohlídky: 14.1.2021 v 10:00 hodin na adrese U Cukrovaru 294, Benátky nad Jizerou, areál spol. Dukar.

Zájem o prohlídku je nutné potvrdit na e-mailové adrese macoszkova@administraceinsolvenci.cz, a to nejpozději 13.1.2021 do 10:00 hodin.

Výběrové řízení:

Termín pro předložení nabídek: do pondělí 25. ledna 2021 do 12:00 hod.

Místo pro doručování nabídek: Nabídky účastníků (v termínu a obsahu výše uvedeném) předloží v zalepené obálce označené „NABÍDKA – pol. č. 8“ – NEOTVÍRAT“ do sídla insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (25. patro).

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je podání písemné nabídky, která bude obsahovat:

Označení účastníka výběrového řízení:

 1. a) fyzická osoba v nabídce uvede:

– jméno a příjmení,
– datum a místo narození,
– adresu trvalého pobytu, případně i adresy pro doručování, je-li rozdílná od adresy trvalého pobytu,
– telefonní, případně i e-mailové spojení,

 

 1. b) právnická osoba v nabídce uvede:
  – název, sídlo,  IČ, DIČ,
  – adresu pro doručování, je-li rozdílná od místa sídla
  – označení statutárního orgánu,
  – v případě, že za účastníka výběrového řízení jedná jiná osoba než statutární orgán, označení této osoby, včetně předložení listiny dokládající toto oprávnění.

Nabízená výše kupní ceny musí být uvedena v českých korunách, a to jak číselně, tak i slovně. V případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou se za nabídku považuje hodnota nižší.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek se uskuteční dne 25. ledna 2021 ve 13.00 hod v sídle insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (25. patro)

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku.

Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2023 30.06.2023 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 26.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 15.06.2023 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 25.06.2023 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!