Rodinný dům, k. ú. Rosice u Chrasti

Cena: 2350000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

26.03.2021
17.05.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Lukáše Košína, nar. 12. 1. 1991, bytem Rosice 208, 538 34 Rosice (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
– parc. č. St. 230 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Rosice, č.p. 208, bydlení
– parc. č. 515/3 – ovocný sad
vše zapsané na LV č. 338 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Chrudim, pro obec Rosice a katastrální území Rosice u Chrasti, okres Chrudim
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou nemovité věci uvedeny. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena – minimální požadovaná výše kupní ceny činí 2.350.000,00 Kč. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení, tj. 26. 3. 2021 a končí dnem 17. 5. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!