Skladové regálové systémy

Značka: RS 18989/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Adresa: Hřbitovní 17, Plzeň 4, Česko

Kraj: Plzeňský kraj

Movité věci

29.12.2020
12.01.2021

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužníka : Fordist Czech, s.r.o., IČO : 04336399, se sídlem Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, nabízí k prodeji nejvyšší nabídce movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty.

Insolvenční správce po projednání zpeněžení majetku s věřitelským výborem stanovil podmínky výběru nejvhodnější nabídky.

Předmět prodeje byl pro účely zpeněžení rozdělen do pěti kategorií, blíže je specifikován v soupisu majetkové podstaty.

Movitý majetek byl pro účely jeho zpeněžení rozdělen do následujících kategorií, a to dle jednotlivých majetkových položek tak, jak jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty.

Kategorie Oddíl II. Movitý majetek Poř. č. Název
I. 440 m425 Regálové systémy PROMAN (m425), Regálové systémy PROMAN, (chemická kotva)Stojny 72 ks, příčníky 80/1800 32 ks, 80/2700 128 ks, vzpěry 324 ks
II. 439 m426 Skladová klec s příslušenstvím (m426), Skladová klec s příslušenstvím (skluzový dopravník, schodiště 12 stupňů)
III. 441 m427 Regálové systémy  (m427), Regálové systémy pozinkované, stojny 80×200 14 ks, stojny 50×200 10 ks, police 320 ks, vzpěry 108 ks
IV. 442 m428 Regálové systémy 2500 mm (m428), Regálové systémy 2500 mm, stojny 2500 mm 568 ks, police 1673 ks, vzpěry 812 ks
V. 443 m429 Regálové systémy 2000 mm (m429), Regálové systémy 2000 mm, stojny 2000 mm 242 ks, police 510 ks, vzpěry 167 ks

 

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce,

– prodej věcí ve stavu jak stojí a leží,

– zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

– převzetí v místě samém – areál  Logistika Plzeň a.s., Hřbitovní 17, Plzeň – náklady na dopravu a převzetí jdou k tíži kupujícího,

– majetková kategorie I., položka č. 440 (m425) soupisu majetkové podstaty, se zpeněžuje z místa samého, regálový systém je ukotven pomocí chemických kotev v podlaze, zajištění demontáže je v režii kupujícího a na jeho náklad,

– převzetí zpeněžovaného majetku kupujícím se uskuteční nejdéle v horizontu jednoho týdne od uzavření kupní smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,

– nabídky dle přiloženého vzoru pro nabídku včetně podepsané kupní smlouvy lze doručit insolvenčnímu správci nejdéle do 12.ledna 2021 do 12. hod., a to písemně na adresu sídla insolvenčního správce – JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00, nabídky a kupní smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem pak datovou schránkou (ID datové schránky: qwzyhs7) nebo mailem na adresu prodej@avocate.cz,

–  společně s nabídkou musí být na účet majetkové podstaty vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. č. 456883358/2700 složena jistota ve výši 50.000 Kč, a to rovněž nejdéle do 12.ledna 2021 do 12. hod. Nabídky, u nichž nebude splněna podmínka složit jistotu ve shora uvedené výši a lhůtě nebudou posuzovány. V případě, že bude vybrána nabídka zájemce, bude složená jistota započtena na kupní cenu. V případě, že nedojde k přijetí nabídky, bude zájemce vyrozuměn na mailovou adresu uvedenou v nabídce a složená jistota mu bude vrácena na bankovní účet uvedený v nabídce do tří pracovní dnů od vyrozumění o nepřijetí nabídky. Každý zájemce je povinen složit pouze jednu jistotu ve výši 50.000 Kč.

– lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena,

– insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky,

– prodej se uskuteční po vyslovení souhlasu insolvenčního soudu se zpeněžením prodejem mimo dražbu.

Prodej se uskuteční v souladu s  rozhodnutím insolvenčního soudu a věřitelského výboru.

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:  

Možná po registraci k prohlídce majetku na adrese: prodej@avocate.cz.

Další informace, vzor nabídky a návrhu kupní smlouvy lze získat v kanceláři insolvenční správkyně na tel. č. 224 220 246 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz

Nabídky je třeba doručit na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00, a to do 12. ledna 2021 do 12.hod.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Daniela Urbanová prodej@avocate.cz Na Příkopě 988/31, Staré Město, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!