Soubor obalového materiálu na šperky

Značka: MSPH 91 INS 19402/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

09.11.2020
30.11.2020

Insolvenční správce dlužníka nabízí k přímému prodeji soubor obalový materiál na šperky, jedná se o nové, nepoužité zboží. Prohlídky zboží nejsou z technických důvodů možné. V příloze jsou uvedeny názvy konkrétních prodávaných obalů s počty kusů. Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS 19402/2019.

Nabídky k odkupu je nutné zaslat v zalepené obálce na adresu G&V Administrators v.o.s., Rašínova 2, 602 00 Brno do 30.11.2020 (včetně) do 15:00 hodin (SEČ) označené “MERMAID – S4 – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT”. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Zájemce je povinen nejpozději do 29.11.2020 (včetně) uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem “27639151”, do poznámky jméno/firmu,  na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u Sberbank CZ, a.s. pod č. 4211327714/6800, kauci ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet, jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  03.06.2023 18.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!