Soubor pohledávek společnosti GREKO s.r.o.

Značka: 390/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Pohledávky

03.05.2023
03.07.2023

Z insolvenčního řízení dlužníka G R E K O spol. s r.o., IČ 432 25 560, se sídlem Náchodská 708, 193 00 Praha, vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 56 INS 23639/2011, nabízíme k mimodražebnímu prodeji následující soubor pohledávek:

1) Pohledávka za JUDr. Petrem Moravcem ve výši 6.265.565,56 Kč s přísl.

Pohledávka za JUDr. Petrem Moravcem, bytem Lično 20, Bačalky, jako původním ins. správcem dlužníka, z titulu nároku na náhradu škody na majetkové podstatě dlužníka G R E K O spol. s r.o., přiznaná pravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5.11.2019, č. j. 159 ICm 1018/2019-71. Pohledávka je předmětem exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 050 EX 233/20. Na pohledávku bylo vymoženo v rámci exekuce plnění ve výši 117.969,34 Kč. Aktuálně vykonatelná pohledávka sestává z jistiny 6.265.565,56 Kč, zákonného úroku z prodlení ve výši 9 % p. a. z částky 6.383.534,90 od 17.11.2018 do 24.11.2020 a zákonného úroku z prodlení ve výši 9 % p. a. z částky 6.265.565,56 od 25.11.2020 do zaplacení, náhrady nákladů nalézacího řízení ve výši 25.762,83 Kč a náhrady nákladů exekuce (náklady právního zastoupení) ve výši 41.115,80 Kč. Pohledávka byla rovněž přihlášena a zjištěna jako pohledávka č. 1 v insolvenčním řízení JUDr. Petra Moravce vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  KSHK 70 INS 1498/2022 v celkovém rozsahu 8.229.464,16 Kč (jistina spolu s kapitalizovaným úrokem z prodlení ke dni úpadku, náklady nalézacího a exekučního řízení). JUDr. Petr Moravec pohledávku nepopřel. Více informací z ins. řízení JUDr. Petra Moravce je dostupných v ins. rejstříku. Pohledávka je nadále předmětem probíhajícího ins. řízení.

2) Pohledávka za JUDr. Petrem Moravcem ve výši 178.782,- Kč

Pohledávka za JUDr. Petrem Moravcem, bytem Lično 20, Bačalky, jako původním ins. správcem dlužníka, z titulu nároku na vydání prospěchu z bezdůvodného obohacení za nevydané movité věci sepsané do majetkové podstaty dlužníka. Na pohledávku nebylo plněno. Aktuálně vykonatelná pohledávka sestává z jistiny 178.782,- Kč. Pohledávka byla rovněž přihlášena a zjištěna jako pohledávka č. 2 v insolvenčním řízení JUDr. Petra Moravce vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  KSHK 70 INS 1498/2022. JUDr. Petr Moravec pohledávku nepopřel. Více informací z ins. řízení JUDr. Petra Moravce je dostupných v ins. rejstříku. Pohledávka je nadále předmětem probíhajícího ins. řízení.

3) Pohledávka za JUDr. Petrem Moravcem ve výši 1.000,- Kč

Pohledávka za JUDr. Petrem Moravcem, bytem Lično 20, Bačalky, jako původním ins. správcem dlužníka, z titulu nároku na náhradu škody odpovídající hodnotě pohledávek pojatých v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Na pohledávku nebylo plněno. Aktuálně vykonatelná pohledávka sestává z jistiny 1.000,- Kč. Pohledávka byla rovněž přihlášena a zjištěna jako pohledávka č. 3 v insolvenčním řízení JUDr. Petra Moravce vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  KSHK 70 INS 1498/2022. JUDr. Petr Moravec pohledávku nepopřel. Více informací z ins. řízení JUDr. Petra Moravce je dostupných v ins. rejstříku. Pohledávka je nadále předmětem probíhajícího ins. řízení.

4) Pohledávka za JUDr. Petrem Moravcem ve výši 185.000,- Kč

Pohledávka za JUDr. Petrem Moravcem, bytem Lično 20, Bačalky, jako původním ins. správcem dlužníka, z titulu nároku na vydání prospěchu z bezdůvodného obohacení za nevydanou kupní cenu vozidla Hyundai Genesis 4.6, RZ 1AP9733, VIN KMHGC46F49U042035 dle kupní smlouvy ze dne 5.10.2015, kdy vozidlo bylo prodáno z majetkové podstaty dlužníka. Na pohledávku nebylo plněno. Aktuálně vykonatelná pohledávka sestává z jistiny 185.000,- Kč. Pohledávka byla rovněž přihlášena a zjištěna jako pohledávka č. 4 v insolvenčním řízení JUDr. Petra Moravce vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  KSHK 70 INS 1498/2022. JUDr. Petr Moravec pohledávku nepopřel. Více informací z ins. řízení JUDr. Petra Moravce je dostupných v ins. rejstříku. Pohledávka je nadále předmětem probíhajícího ins. řízení.

5) Pohledávka za Michalem Ivančem ve výši 2.792.216,- Kč s přísl.

Pohledávka za Michalem Ivančem, bytem Slatina 147, Slatina, z titulu nároku na náhradu škody, přiznaná pravomocným rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 27.9.2018, č.j. 33 T 43/2017-822, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec ze dne 11.6.2019, č.j. 55 To 150/2019-861. Pohledávka je předmětem exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 050 EX 1374/19. Na pohledávku nebylo vymoženo v rámci exekuce žádné plnění. Aktuálně vykonatelná pohledávka sestává nadále z jistiny 2.792.216,- Kč a náhrady nákladů exekuce (náklady právního zastoupení).

6) Pohledávka za spol. GreenWood, spol. s .r.o. ve výši 6.000.000,- Kč s přísl.

Pohledávka za spol. GreenWood, spol. s r.o., IČ 458 04 257, se sídlem Osvoboditelů 833, 438 01 Žatec, bytem Lično 20, Bačalky, z titulu nároku na vydání prospěchu z bezdůvodného obohacení, přiznaná pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu v Lounech ze dne 9.4.2019, č. j. 5 C 112/2019-49. Pohledávka je předmětem exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 050 EX 1067/19. Na pohledávku nebylo vymoženo v rámci exekuce žádné plnění. Aktuálně vykonatelná pohledávka sestává z jistiny 6.000.000,- Kč, zákonného úroku z prodlení ve výši 9,75 % p. a. z částky 6.000.0000,- Kč od 26.2.2019 do zaplacení, náhrady nákladů nalézacího řízení ve výši 118.338,- Kč a náhrady nákladů exekuce věřitele (náklady právního zastoupení) ve výši 39.809,- Kč. Pohledávka byla rovněž přihlášena a zjištěna jako pohledávka č. 1 v insolvenčním řízení GreenWood, spol. s r.o. vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 13650/2021 v rozsahu 7.640.681,25 Kč (jistina spolu s kapitalizovaným úrokem z prodlení ke dni úpadku, náklady nalézacího a exekučního řízení). GreenWood, spol. s r.o. pohledávku nepopřel. Více informací z ins. řízení GreenWood, spol. s r.o.je dostupných v ins. rejstříku. Pohledávka je nadále předmětem ins. řízení, řízení pokračuje.

Mimodražební prodej formou cese shora uvedených pohledávek ad 1) až ad 6) proběhne za následujících podmínek:

 1. předmětem prodeje budou všechny nabízené pohledávky,
 2. prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou postupní ceny,
 3. cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek,
 4. postupitel neručí za dobytnost pohledávek a jejich vady,
 5. nabyvatel převezme pohledávky ve stavu k datu prodeje bez ručení za jejich dobytnost a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti postupitele za existenci a právní vady pohledávek,
 6. podmínky prodeje budou schváleny ze strany věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky.

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:

Mgr. Radan Vencl, insolvenční správce, Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 30.6.2023 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „GREKO POHLEDÁVKY“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 50.000,- Kč na účet majetkové podstaty č.  201529445/0600 pod var. symbolem 43225560.  Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději do 30.6.2023. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na cenu za postoupení pohledávky. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Spisovou dokumentaci k nabízeným pohledávkám je možné poskytnout k nahlížení v kanceláři ins. správce na adrese Chmelova 357/II., 500 03, Hradec Králové, po předchozím objednání na tel č.: +420 495 510 214.  Uchazeč o nahlížení do spisové dokumentace je povinen prokázat svou totožnost a uzavřít s ins. správcem dohodu o zachování mlčenlivosti.

Informace o zadavateli

Mgr. Radan Vencl advokat@ak-vencl.cz Chmelova 357, Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!