SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/24, K.Ú. HÁJEK U OSTROVA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nehmotný majetek

31.08.2021
30.09.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka: Hedvika Hozová, sp. zn. KSPL 53 INS 454 / 2016.

Předmět prodeje:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na následujících nemovitých věcech:

– parcela 344/7 orná půda
– parcela č. 355/4 trvalý travní porost
– parcela č. 357/2 trvalý travní porost
– parcela č. 358/4 ostatní plocha

to vše zapsáno na LV 27 v k.ú. Hájek u Ostrova, obec Hájek, KÚ pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary;

a dále

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na následujících nemovitých věcech:

– parcela č. 380, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 58, rodinný dům

to vše zapsáno na LV 228 v k.ú. Hájek u Ostrova, obec Hájek, KÚ pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Zpeněžením (prodejem) předmětných nemovitých věcí jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětném pozemku (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dál zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně návrhu na výmaz omezení vlastnického práva zatěžující předmětné nemovitosti;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.02.2024 04.03.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.02.2024 17.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.01.2024 30.04.2024 Celá ČR 5000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.12.2023 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!