Spoluvlastnický podíl ideální 1/9 na nemovitostech v K.Ú. Hostín u Vojkovic

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

04.05.2024
06.07.2024

Insolvenční správce dlužnice Luňáková Aneta, sp. zn. KSPH 62 INS 8334/2020, nabízí k přímému prodeji z majetkové podstaty dlužnice spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/9 na následujících nemovitých věcech:

 • pozemek parc. č. 46 o výměře 137 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hostín u Vojkovic, č. popisné 42, rod. dům
 • pozemek parc. č. 38 o výměře 478 m2, druh pozemku: zahrada
 • pomzemek parc. č. 99/8 o výměře 227 m2, druh pozemku: zahrada

vše v kat. území Hostín u Vojkovic, okres Mělník.

Nabídky je možno zasílat v zalepené obálce označené: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – LUŇÁKOVÁ“ na adresu insolvenčního správce: G&V Administrators v.o.s., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, a to do 8. 7. 2024 do 16:00 hod.

Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, dat. narození/IČ, adresu bydliště/sídla, telefonní a e-mailové spojení na zájemce) a výši částky nabízené za prodávaný podíl. K nabídkám doručeným po uvedeném termínu nebude přihlíženo. Kauce není stanovena. Podíl bude prodán nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.


Informace o zadavateli

mv@gavadministrators.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!