Spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech v k.ú. Liberec

Značka: KSLB 82 INS 1823/2020

Cena: 350000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

05.01.2021
05.02.2021

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSLB 82 INS 1823/2020 nabízí k prodeji: Spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/8 na jednotce č. 75/5 (byt, LV 5632) vymezená v budově č.p. 75 (byt. dům, LV 2789), která stojí na pozemku parc. č. 672 (zastavěná plocha a nádvoří, LV 2789), spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 1561/80000 na společných částech domu č.p. 75 a pozemku parc. č. 672, vše v k.ú. Liberec, obec Liberec zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na LV 5632 a na LV 2789.

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Insolvenční správce má k dispozici Znalecký posudek. Tento bude zájemcům zaslán na vyžádání.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)

Lhůta pro podání nabídek končí 05.02.2021
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.06.2023 15.07.2023 Liberecký kraj 114000 Kč Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 30.11.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 15.05.2024 Celá ČR
  Zlínský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.06.2023 27.06.2023 Celá ČR 702 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!