Spoluvlastnický podíl na pozemcích v k.ú. Duchcov – LV 2230, 3117

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

02.09.2020
04.10.2020

Insolvenční správce JUDr. Michal Kalenský v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 69 INS 4163/2016 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech v k. ú. Duchcov – pozemek parc. č. 573/3, 579, 580, 600, 601, 603, 610, 615, 620, 624/2, 624/3, 624/6 – LV 3117; pozemek parc. č. 575, 578, 581, 582, 596, 597, 606, 617/2, 624/5 – LV 2230.

Insolvenční správce sděluje případným zájemcům, že pozemky jsou v současné době nevyužívané, kdy se na pozemcích nachází zbytky stavebních konstrukcí a sutí, které jsou kontaminovány, včetně zasypaných podzemních částí bývalých staveb. Předpokládá se, že při provádění výkopových a demoličních prací bude docházet k odpařování těkavých kontaminujících látek. Z analýzy zpracované v roce 2012 vyplývá plošné znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky, chromem a polyaromatickými uhlovodíky.

Analýza zpracovaná v roce 2012 předpokládá náklady na demoliční práce zbytků kontaminovaných stavebních konstrukcí na 5.000.000 Kč, náklady na odstranění kontaminovaných stavebních sutí a zbytků stavebních konstrukcí na 25.000.000 Kč, náklady na monitoring kontaminace stavebních sutí na 750.000 Kč. Dále jsou rovněž uvažovány náklady na sanaci saturované zóny v oblasti bývalé svařovny, a to ve výši 1.900.000 Kč, jakož i náklady na provoz sanačně technologického systému a sanační monitoring podzemních a povrchových vod na 2.500.000 Kč. V případě realizace sanace saturované zóny formou odtěžby zemin je předpoklad navýšení nákladů o 20.000.000 Kč a náklady na roční monitoring podzemních a povrchových vod jsou odhadovány na 50.000 Kč – 60.000 Kč. Celkem se tedy v roce 2012 počítalo s náklady na sanaci ve výši 32.650.000 Kč bez DPH plus roční náklady na provoz sanací a monitoring ve výši 2.500.000 Kč bez DPH.

Další studie byla zpracována v roce 2013, kdy tato zahrnovala i potenciální ekologická rizika pro ekosystémy blízkého okolí pozemků. Jako vhodná varianta řešení byla doporučena sanace ohnisek kontaminace CIU a chrómu metodou sanační odtěžby a vymístění kontaminovaných sutí a zemin metodou sanačního odtěžení při monitoringu podzemních a povrchových vod. Orientační nákladová specifikace zahrnující veškeré práce a činnosti byla stanovena na částku ve výši 79.800.000 Kč bez DPH.

Pozemky, resp. spoluvlastnické podíly na pozemcích, které insolvenční správce nabízí k prodeji, jsou ekologicky zatíženy a je potřeba brát v úvahu náklady, které je následně nezbytné vynaložit na odstranění této ekologické zátěže.

Zpracovaný znalecký posudek na vyžádání u insolvenčního správce.

Podmínky prodeje

o Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „hfj9anr“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@ak-kalensky.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
o Lhůta pro podání nabídek končí 4. 10. 2020.
o Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
o Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
o Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
o Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
o Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení
o Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
o Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů)


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!