Spoluvlastnický podíl na pozemku k.ú. Třebětín u Letovic

Značka: 5053

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Třebětín, Letovice, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

14.10.2019
13.10.2020

Insolvenční správce ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Jan Pelíšek, nar. 31.10.1983, trvale bytem Letovice, Borová 22/4, PSČ 679 61, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 20558/2017, nabízí k přímému prodeji níže identifikovaný spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 vzhledem k celku na pozemku p.č. 785/1, o výměře 2980 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaného na LV č. 1859 pro k.ú. Třebětín u Letovic, obec Letovice, jenž je sepsán v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 1.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce za kupní cenu nejméně 7.500,- Kč

– písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 30. 11. 2019 (včetně) na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

– prodej nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,

– kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek/ky spojený/é s podáním přísl. návrhu/ů do KN,

– veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého.

 

Insolvenční správce dále upozorňuje, že jelikož se jedná o spoluvlastnický podíl, po uzavření kupní smlouvy budou spoluvlastníci vyzváni k možnosti využít svého předkupního práva a odkoupit uvedený majetek za shodných podmínek. Lhůta k uplatnění předkupního práva činí 3 měsíce od doručení výzvy k uplatnění. V případě uplatnění předkupního práva bude následně kupní cena zájemci, který ji složil, vrácena.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!