Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 598/1 a pozemku parc. č. 598/3, v k.ú. Podluhy

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

04.01.2021
31.05.2023

Insolvenční správce zahajuje řízení na výběr zájemce o koupi nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka Václava Hacmace, nar. 11.5.1961, IČ 47553553, bytem U Remízku 1213/10, 268 01 Hořovice, proti němuž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 64 INS 16315/2016. Jedná se o tyto nemovité věci zapsané pod položkou č. n4 a n5 v soupisu majetkové podstaty: spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 598/1, zahrada, spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku 598/3, vše zapsané na LV č. 263, v katastrálním území Podluhy, obec Podluhy, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Beroun. Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnické podíly. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření. Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 20, Praha 5, PSČ 150 00, nejpozději do 31.05.2023. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. HACMAC– NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje Podmínky prodeje, (ii) zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytuje žádné záruky za vady na majetku. Veškeré náklady, spojené s převodem spoluvlastnických podílů ponese kupující. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

info@trustin.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!