Spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/8 na nemovitých věcech v k.ú. Uherské Hradiště

Značka: KSBR 53 INS 24248 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

15.06.2021
15.07.2021

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci

Mgr. Jan Houser, insolvenční správce, se sídlem Uruguayská 380/17, Praha 2, 120 00, IČO 1337696, jako insolvenční správce dlužníka Turecký Ivo,  dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci (dále jen „předmět prodeje“). Jedná se o následující majetek ze soupisu majetkové podstaty:

Spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/8 na jednotce č. 864/13 (byt, LV 6801) vymezená v budově č.p. 864 (byt. dům, LV 3194), která stojí na pozemku parc. č. 1533 (zastavěná plocha a nádvoří, LV 3194), spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 89/29332 na společných částech domu č.p. 864 a pozemku parc. č. 1533, vše v k.ú. Uherské Hradiště, obec Uherské Hradiště,  zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště na LV 1533 a na LV 3194.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy o prodeji předmětu prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy je navrhovaná výše ceny.
Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 15. 7. 2021 v 19:00 hod.

 Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

 1. Osobně v sídle vyhlašovatele Mgr. Jan Houser, insolvenční správce, Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2 (nutno zavolat předem na tel. 222 212 941);
 2. Poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Mgr. Jan Houser, insolvenční správce, Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů. Obálka musí být zřetelně nadepsána „neotvírat“.

 Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.

Návrh se předkládá v uzavřené obálce označené identifikačními údaji soutěže („Výběrové řízení na prodej movité věci – Turecký Ivo“) a identifikačními údaji navrhovatele [název/jméno, sídlo/bydliště, identifikační číslo/, telefon, popř. email], a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele nebo pečetí; tak aby bylo zřejmé, že obálka byla předána uzavřená, při nesplnění některé z těchto podmínek nebude návrh přijat. Při osobním převzetí bude obálka za přítomnosti doručitele opatřena datem a hodinou doručení. Doručiteli bude při převzetí obálky vystaveno písemné potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů dle předchozí věty. Navrhovatel je současně s návrhem povinen předložit toto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, podepsané navrhovatelem na každé jeho straně.

Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

Návrh musí obsahovat:

 1. a) identifikační údaje týkající se osoby navrhovatele,
 2. b) cenu, vyjádřenou číslem a slovy, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány,
 3. c) pokud návrh předkládá navrhovatel v zastoupení, tak originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny.

Návrh musí být datován a podepsán.
Návrh musí být předložen v českém jazyce.

 Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům výběrového řízení činí 10 dnů od uplynutí lhůty pro podávání návrhů.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, zrušit výběrové řízení a odmítnout všechny předložené návrhy.

 Vyhodnocení výběrového řízení
Otevírání obálek se uskuteční nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro podávání návrhů. Otevírání obálek je neveřejné, přičemž otevírání se může zúčastnit zástupce věřitelů ve výše uvedeném ins. řízení. Ve lhůtě pro oznámení vybraného návrhu vyhlašovatel oznámení předá k poštovní přepravě.

Oznámení o přijetí návrhu zašle vyhlašovatel navrhovateli formou doporučeného dopisu nebo na e-mail uvedený v návrhu nebo jinou vhodnou formou.

Předmět prodeje bude vybranému navrhovateli předán až po úplném zaplacení kupní ceny určeným způsobem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:

 1. a) dodatečně změnit podmínky výběrového řízení,
 2. b) zrušit výběrové řízení,
 3. c) odmítnout všechny předložené návrhy.

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných.

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele telefonním č. 222 212 941, nebo formou e-mailu na e-mailové adrese info@curatores.cz


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.03.2023 06.04.2023 Celá ČR 81000000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!